Než k nám půjdete

Úvodní stránka

Služby v obchodu s realitami a při správě nemovitostí

Poradenství a konzultace

Návštěvní doba

Nabídka - poptávka

Kontakt

Obchod s nemovitostmi není jednoduchá záležitost. Proto doporučujeme, abyste si na návštěvu u nás vyhradili alespoň 60 minut času; čím více, tím lépe pro zpracování zakázky. Nelze přijmout k prodeji nemovitost na základě nedostatečných podkladů. (Extrémní příklad: faxová nabídka nebytového prostoru k prodeji. Následně se ukáže, že nepodepsaný spoluvlastník druhé poloviny s prodejem nesouhlasí a objeví se i další právní vady). Důkladnost je v naší profesi neodmyslitelnou podmínkou práce. Chcete-li, abychom začali pracovat již od Vaší první návštěvy, přineste sebou:
1) nabývací doklad (kupní,darovací či směnnou smlouvu, rozhodnutí o dědictví apod.);
2) výpis z listu vlastnictví ne starší než 3 měsíce, nejlépe z téhož dne nebo týdne; (my se můžeme samozřejmě podívat na internet, ale na výpise je více údajů).
3) snímek z katastru;
4) jde-li o společné jmění manželů, pak přijďte oba manželé, nebo přineste souhlas druhého manžela s ověřeným podpisem. V nouzi přijmeme prohlášení o souhlasu, celé napsané vlastní rukou chybějícího manžela.
5) jde-li o spoluvlastnictví, projednáme další postup u nás, pokud ovšem nepřijdou uzavřít smlouvu všichni.
6) jestliže je nemovitost zatížena služebností nebo náleží-li k ní právo odpovídající věcnému břemeni, přineste též smlouvy, kterými byly tyto povinnosti či práva zřízeny.
7) nezapomeňte občanský průkaz. Zastupujete-li nezletilého, též jeho rodný list. Pokud zastupujete zletilého občana, musíte mít plnou moc s ověřeným podpisem.
8) veškeré další dokumenty, které o nemovitosti máte. Např. kolaudační rozhodnutí, projekty, rozbory vody apod.

Dále si rozmyslete, jak budeme organizovat prohlídky nemovitosti.

Prohlášení:

Ubezpečujeme zákazníky, že naše kancelář svěřené peníze důsledně odděluje od soukromých i od těch provozních (tedy prostředků na telefon, vytápění, provoz automobilu atd.). Mimo to nevyplácíme žádné mzdy a na výsledcích činnosti kanceláře nejsme nijak finančně závislí. Prostředky klientů - ať už kupujícího a nebo od určitého okamžiku prodávajícího - jsou stále jejich majetkem a mají od nás na ně potvrzení a písemnou záruku. Naší kanceláři žádný krach nehrozí a obchody uskutečněné s naší pomocí jsou naprosto bezpečné.